Researcher Profiles - E to I

E

Etchells Lee                   Lee Etchels, Leeds University


F

Fang Weishuo                 Fang_weishuo.pdf   IMMCAS Beijing

Fei Guoxia                       Fei Guoxia.pdf  SKLPME, Sichuan University


G

Gan Zhihua                       BUCT

Gentile Piergiorgio            Piergiorgio Gentile, Newcastle University

Gough Tim                        Gough Tim.pdf   Polymer IRC, University of Bradford

Guo Shaoyun                    Guo Shaoyun.pdf  SKLPME Sichuan University

Gao Ying                           CIACCAS Changchun

Guan Guohu                      Engineering Lab ICCASH

Hao Zhenfeng                  Hao_zhenfeng.pdf  Military General Hospital Beijing

Herbert Anthony              Anthony Herbert, Leeds University

Huang Yubin                    Huang Yubin.pdf    CIACCAS Changchun

Huang Yingjuan               Engineering Lab ICCASI
A to D        E to I        J to O      P to V      W to X       Y to Z