Researcher Profiles - J to O

J

Jing Xiabin                           CIACCAS Changchun

Jiang Long                           Jiang Long.pdf    SLKPME, Sichuan University

Jiang Pengju                        Jiang Pengju.pdf  Changzhou Science & Technology Bureau

Jiang Wei                             CIACAS Changchun

Jiang Zhiyong                      Zhiyong Jiang, CIACAS Changchun

Jiang Ni                                Engineering Lab ICCAS

Jidong Zhang                        CIACCAS Changchun


K

Katsikogianni Maria           Maria Katsikogianni, Bradford University

Ke Yao                                Ke Yao.pdf   Hong Kong University of Science & Technology

Kelly Adrian                        Kelly Adrian.pdf   Polymer IRC, University of Bradford


L

Li Ailing                             Ailing Li, ICCAS

Li Chao                              Chao Li, Liverpool University

Li  Chuncheng                    Engineering Lab ICCAS

Li Guangxian                      Li Guangxian.pdf  SKLPME, Sichuan University

Li Jianshu                           Jianshu Li, Sichuan University

Li Li                                     Li Li.pdf SKLPME, Sichuan University          

Li Zhibo                               Laboratory of Polymer Physics and Chemistry ICCAS

Lin Xiang                             Xiang Lin, USTB Beijing

Liu Cheyang                        Engineering Lab ICCAS

Liu Li                                    Center of Advanced Elastomer Materials, BUCT

Liu Yiqun                             BRICI Sinopec Beijing

Liu Zhongyu                        Liu Zhongyu.pdf   Luoyang No.150 Central Hospital 

Luo Shyiyuan                      BRICI Sinopec Beijing


M

Ma Xiaojing                        SKLPPC CIACCAS Changchun

Martyn Mike                       Martyn Mike.pdf   Polymer IRC, University of Bradford

Men Yongfeng                   Men Yongfeng.pdf   CIACCAS Changchun

Mulvaney-Johnson Leigh  Mulvaney-Johnson Leigh.pdf  Polymer IRC, University of Bradford

   

N

Nair Karthik                      Karthik Nair, Polymer IRC, University of Bradford

Nie Min                             Min Nie, SKLPME Sichuan University

Nie Yu                               Nie Yu.pdf  NERCB, Sichuan University

Ning Nanying                    Center of Advanced Elastomer Materials, BUCT


OA to D        E to I        J to O      P to V      W to X       Y to Z