Researcher Profiles - Y to Z

Y

Yang Fei                    Fei Yang, ICCAS Beijing

Yang Kai                    Yang Kai, Southampton University

Yang Li                      Li Yang, BUCT

Yang Meng                Meng Yang, Wuxi BioLife Medical Equipment Ltd.

Yang Qi                      Yang Qi.pdf  SKLPME, Sichuan University

Yang Mingshu            Engineering Lab ICCAS

Yang Wenhong          Engineering Lab ICCAS


Yang  Xiaoniu             SKLPPC CIACCAS Changchun

Yang Xiaoping            Yang_xiaoping.pdf  BUCT Beijing

Ye Lin                         Lin Ye SKLPME, Sichuan University

Yu Nie                         Nie Yu.pdf  NERCB, Sichuan University

Yin Jinghua                 SKLPPC CIACCAS Changchun


Yin Xiansheng            Yin Xianzhen.pdf  SIMM CAS, Shanghai

Yu  Jian                       Engineering Lab ICCAS

Yuan  Lin                    SKLPPC CIACCAS Changchun

Yue  Dongmei             Center of Advanced Elastomer Materials, BUCT 

Yuqing  Lai                  SKLPPC CIACCAS Changchun


Z

Zhang Baoqing           Engineering Lab ICCAS 

Zhang Chuhong          Zhang Chuhong  SKLPME, Sichuan University

Zhang Jie                    Zhang Jie.pdf  SKLPME, Sichuan University

Zhang Jiwen,               Zhang Jiwen   SIMMCAS Shanghai

Zhang Liqun,               Zhang Liqun  BUCT Beijing

Zhang Jun                    Engineering Lab ICCAS 

Zhang  Wenjuan          Engineering Lab ICCAS

Zhang Wei                   Wei Zhang, Sichuan University

Zhang Xianzheng        Zhang Xianzheng.pdf   Wuhan University

Zhang Yajun                Zhang Yajun.pdf   Mech & Elec Eng BUCT Beijing 

Zhao Xiaowen             Zhao Xiaowen  SKLPME, Sichuan University

Zhao  Xiuying              Center of Advanced Elastomer Materials, BUCT 

Zhu Yutian                   SKLPPC CIACCAS Changchun


A to D        E to I        J to O      P to V      W to X       Y to Z