Researcher Profiles W to X

W

Wang Dujin                  Wang Dujin.pdf  ICCAS Beijing

Wang Feng                   Engineering Lab ICCAS


Wang Qi                      Wang Qi.pdf  SKLPME, Sichuan University

Wang Qian                  SKLPPC CIACCAS Changchun

Wang Wencai              Center of Advanced Elastomer Materials, BUCT

Wang Yiqing                Center of Advanced Elastomer Materials, BUCT

Wang Yunbing             Yunbing Wang, NERCB Sichuan University

Wen Shipeng               Center of Advanced Elastomer Materials, BUCT 

Whiteside Ben             Whiteside Ben Polymer IRC, University of Bradford

Wu Sizhu                    Center of Advanced Elastomer Materials, BUCT 

Wu Youping                 Center of Advanced Elastomer Materials, BUCT

Wu Daming                 Wu Daming.pdf  BUCT Beijing

Wu Hong                     Wu Hong.pdf  SKLPME, Sichuan University

Wu JunJie                   Wu JunJie.pdf Polymer IRC, Durham UniversityX

Xia Hesheng               Xia Hesheng SKLPME, Sichuan University

Xie Zhigang                Xie Zhigang.pdf   CIACCAS Changchun

Xu Donghua                CIACCAS Changchun

Xu Fujian                    Xu_fujian.pdf  BUCT Beijing

Xu Minsheng              Xu_mingsheng.pdf   Zhejiang University


A to D        E to I        J to O      P to V      W to X       Y to Z